Polonistyka „tu i teraz”. Krajobraz po zmianie

zjazd polonistów 2020

Ogólnopolski Zjazd Polonistów, cykliczna impreza odbywająca się w różnych ośrodkach akademickich (w ostatniej dekadzie – na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Śląskim), na Uniwersytecie Warszawskim miał miejsce ostatnio w r. 1995. Podejmując się dziś organizacji Zjazdu, mamy świadomość szczególnych wyzwań, które współczesność stawia przed naszym środowiskiem. Wynikają one i z przemian o charakterze globalnym, i z sytuacji współczesnej humanistyki, i z charakteru debat o zagrożeniach i możliwościach dzisiejszego świata. Pytania o status filologii narodowej i oczekiwania wobec niej wpisują się także w kontekst dyskusji o zmianach zachodzących właśnie na uniwersytetach. 

      Zjazd ma być okazją do przypomnienia i zbilansowania dorobku badawczego polonistów, a także do dyskusji o perspektywach i kierunkach rozwoju. Polonistyka, z racji swej społecznej roli, silnie odczuwa przemiany życia politycznego i społecznego, musi też reagować na zbiorowe oczekiwania związane z tworzeniem czy przekształceniami narodowej narracji o charakterze tożsamościowym. Za kierunek tych przemian, które badają literaturoznawcy i językoznawcy, czujemy się jako środowisko w szczególny sposób odpowiedzialni. Badania polonistyczne i polonistyczne kształcenie wchodzą oczywiście w obszar szerszych dyskusji – o tożsamości europejskiej, o zagrożeniach i szansach wynikających z globalizacji, o przemianach dyskursu publicznego, o wpływie nowych technologii na mechanizmy społecznej komunikacji. Poloniści muszą szukać specyfiki swojej dyscypliny w szerokim nurcie zjawisk współczesnego świata, które chce badać najnowsza humanistyka, otwarta na dialog z różnymi dziedzinami nauki i kultury.  

    Ze wskazanych wyżej perspektyw wynika proponowany przez nas temat zjazdu:   

                                               Polonistyka „tu i teraz”,

który zamierzamy rozważać w trakcie dyskusji panelowych. 

Ogólnopolski Zjazd Polonistów, organizowany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze współudziałem Instytutu Badań Literackich PAN planowany był początkowo na marzec 2020 r. Przekładany kilka razy z powodu pandemii, odbędzie się w dniach 23-25.03.2022 w postaci zdalnej (czego organizatorzy usiłowali wcześniej uniknąć).  Wystąpienia przygotowane przez referentów ponad dwa lata temu ukażą się w marcu b.r. w specjalnym numerze „Pamiętnika Literackiego” – można je zatem traktować jako rodzaj „przedakcji” tegorocznych debat. 

Referaty otwierające panele zostały zamieszczone na stronie zjazdu – https://zjazdpolonistow2022.polon.uw.edu.pl/referaty-panelowe/. Znaleźć tutaj można także formularz zgłoszenia do udziału w dyskusji – https://zjazdpolonistow 2022.polon.uw.edu.pl/. Osoby zgłoszone otrzymają link do spotkań, które będą się odbywać na platformie Google Meet. Dyskusja będzie nagrywana, a jej zapis zostanie zamieszczony w pozjazdowej publikacji. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close